Alegro.pl - darmowa wyszukiwarka aukcji internetowych
Alegro.pl wyszukiwarka aukcji na Alegro - Poszukaj okazji!
Tysiące tanich przedmiotów!
Tysiące tanich przedmiotów!

Wpisz nazwę przedmiotu i kliknij "Szukaj!"

Darmowa Rejestracja

| Regulamin Allegro.pl dostępny jest na TEJ stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suknie wieczorowe odzież damska

 

 

POPRZEDNIA STRONA

ARTYKUŁ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1.    Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
4.2.    Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.
4.3.    Przedmiotem aukcji w alegro pl mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.4.    Aukcja ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej alegro pl przy przedmiocie, którego dotyczą.
4.5.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez alegro.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, alegro.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji alegro.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

ARTYKUŁ 5. REJESTRACJA 5.1.   


Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Usług QXL dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą użytkownik występuje w alegro.pl, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
5.2.     Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z alegro pl, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą użytkownik występuje w alegro.pl, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
5.3.     Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w artykule 5.1. i 5.2. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy nazwy Użytkownika.
5.4.     Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 5.1. oraz 5.2., w trakcie korzystania z usług alegro.pl.
5.5.     alegro.pl może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych określonych w art. 5.1. i 5.2., w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu (więcej informacji).
5.6.     Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez alegro.pl, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
5.7.     Informacje podane w formularzu są przez alegro.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
5.8.     Dane użytkowników przystępujących do udziału w aukcjach allegro pl, obejmujące adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, przekazywane są Sprzedającemu podczas danej aukcji, w celu finalizacji umowy, a dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu przekazywane są Sprzedającemu w celu weryfikacji złożonej oferty podczas trwania aukcji.
5.9.     Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe alegro pl. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. allegro pl może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
5.10.     Dla celów związanych z rozliczeniami Użytkownik będący przedsiębiorcą musi wypełnić specjalny formularz.
5.11.     Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
5.12.     Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą unikaniu zapłaty za prowizje i w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 6. PRYWATNOŚĆ

    Polityka ochrony prywatności alegro pl zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki alegro.pl traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . alegro.pl nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

ARTYKUŁ 7. POUFNOŚĆ

7.1.    Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane sprzedającym w aukcjach tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochronie prywatności.
7.2.    alegro.pl może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez alegro.pl, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od QXL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. QXL może również przedsiębrać kroki w celu spersonalizowania kont używanych przez poszczególnych Użytkowników łącznie z zachowaniem hasła, zgodnie z Polityką ochrony prywatności.
7.3.    Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług alegro.pl lub które otrzymał od alegro pl lub innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania) do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach Usług alegro.pl.
7.4.    Bez zgody allegro pl niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom alegro.pl.

ARTYKUŁ 8. PRZEBIEG AUKCJI

8.1.    Zgłoszenie oferty kupna przez konto Użytkownika i każde kolejne postąpienie w aukcji jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Kupującego.
8.2.    Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
8.3.    Zamknięcie aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była aukcja, po skorzystaniu z opcji Kup Teraz lub na podstawie decyzji Sprzedającego.
8.4.    Ofertą, która zwycięży w aukcji jednoprzedmiotowej jest oferta o najwyższej wartości (w aukcjach z ceną minimalną, cena minimalna musi zostać osiągnięta). Ofertami, które zwyciężą w aukcji wieloprzedmiotowej standardowej są te oferty o najwyższych wartościach, które mieszczą się zarazem w puli przedmiotów wystawionych przez Sprzedającego na danej aukcji. W aukcji wieloprzedmiotowej ostatni z puli zwycięzców może zrezygnować z zakupu, jeśli liczba przedmiotów, które wygrał jest mniejsza od tej, którą licytował. W takiej sytuacji Sprzedający również nie jest zobowiązany do sprzedaży.
8.5.    Oferty złożone w czasie aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania ich przez Sprzedającego (dopuszczalne powody: prośba Licytującego; brak kontaktu z Licytującym, np. z powodu niepoprawnych danych; duża liczba komentarzy negatywnych Licytującego lub inna uzasadniona przyczyna, dla której nie budzi on zaufania Sprzedającego; kradzież lub zniszczenie przedmiotu).
8.6.    Jeżeli dana oferta zostaje przebita przez inną ofertę, a składający ją zostaje usunięty przez alegro pl, Sprzedający przyjmuje najwyższą ważną ofertę.

ARTYKUŁ 9. ZAWARCIE UMOWY

9.1.    Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji. Wyjątkiem jest aukcja wieloprzedmiotowa Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta bezpośrednio po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa).
9.2.    Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyższym terminie, można od umowy sprzedaży odstąpić.

ARTYKUŁ 10. PODATKI, CENY

10.1.    Ceny towarów i usług są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący).
10.2.    alegro.pl wystawia faktury VAT na żądanie Użytkownika za korzystanie z płatnych usług serwisu.

ARTYKUŁ 11. OPŁATY I PROWIZJE

    Usługi świadczone przez alegro pl są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w alegro.pl zawiera Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ alegro.pl

12.1.    Allegro nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedających ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach aukcji.
12.2.    alegro.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach aukcji, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. alegro.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
12.3.    alegro.pl nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych w ramach aukcji.
12.4.    Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą alegro.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach aukcji, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

ARTYKUŁ 13. SYSTEM KOMENTARZY

13.1.    Użytkownikom dostępna jest funkcja o nazwie Wystaw komentarz. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji (więcej informacji).
13.2.    Wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za jej treść. Opinie te muszą być dokładne, uczciwe i nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa. alegro pl nie ingeruje w treść komentarza poza określonymi przypadkami (więcej informacji).
13.3.     Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne komentarze.

ARTYKUŁ 14. USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA

14.1.    alegro.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zastrzeżenie sprzedaży poza aukcją, spamming, reklama konkurencyjnych serwisów aukcyjnych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
14.2.    Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody alegro.pl.
14.3.    allegro pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Allegro.

II. AUKCJE

ARTYKUŁ 15. ROLA Allegro.pl

15.1.    Towary lub usługi oferowane w ramach aukcji wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników. alegro.pl nie jest stroną w tych aukcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia aukcji.
15.2.    alegro.pl nie sprawdza wszystkich towarów ani usług oferowanych w ramach aukcji, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej aukcji naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.
15.3.    alegro.pl ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdej aukcji, która - w oparciu o informacje własne lub uzyskane od osób trzecich (w tym innych Użytkowników alegro.pl) - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim wypadku alegro.pl poinformuje Sprzedającego oraz, w niektórych wypadkach, jednego lub kilku licytujących, o usunięciu danej aukcji lub zmianie kategorii.
15.4.    alegro.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej aukcji, która ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
15.5.    W przypadku usunięcia aukcji przez Allegro opłaty za wystawienie przedmiotu oraz opłaty za opcje dodatkowe są automatycznie refundowane.

ARTYKUŁ 16. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

16.1.    Użytkownikowi nie wolno składać ofert w wystawionych przez siebie aukcjach; zakaz ten dotyczy zarówno działania z własnych kont, jak i z kont innych Użytkowników (więcej informacji).
16.2.    Użytkownikowi nie wolno przebijać za pomocą innych kont swoich ofert złożonych w aukcjach innych Użytkowników.
16.3.    Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do przedmiotu danej aukcji określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Sprzedającego, a nie Allegro, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.
16.4.    Umowne warunki opisane w punkcie 16.3. nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.

ARTYKUŁ 17. LEGALNOŚĆ AUKCJI

17.1.    Zgłaszając towary lub usługi do aukcji Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach danej aukcji.
17.2.    alegro.pl może zawiadomić Policję lub prokuratora o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
17.3.    Użytkownikom dostępna jest funkcja Weryfikacja aukcji, dzięki której mogą oni informować alegro pl o aukcjach, które noszą znamiona naruszania Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Allegro.

ARTYKUŁ 18. TOWARY ZAKAZANE

18.1.    W ramach aukcji alegro.pl nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich i/lub obowiązującą politykę alegro.pl (ujętą w niniejszy Regulamin). Listę towarów zakazanych i wymagających spełnienia dodatkowych warunków zawiera Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
18.2.    W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Artykule 18.1., alegro.pl ma prawo usunąć aukcję.
18.3.    Kwalifikacji towarów w odniesieniu do Załącznika 2 dokonuje Allegro.

ARTYKUŁ 19. OPIS TOWARÓW

19.1.    Towary lub usługi, które mają być objęte usługami alegro.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
19.2.    Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej aukcji. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza alegro.pl, a także do organizowania konkursów.
19.3.     Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone przez niego opisy przedmiotów, ani też inne czynności bądź informacje, związane z aukcją nie naruszały obowiązującego prawa (więcej informacji).
19.4.    Aukcję należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. Umieszczanie aukcji w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone (więcej informacji).
19.5.    Użytkownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 10 jedno- lub wieloprzedmiotowych aukcji identycznych (nie różniących się) przedmiotów.
19.6.    Opis aukcji nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza aukcją alegro.pl (w żadnej formie).
19.7.    Opis ani tytuł aukcji nie może zawierać propozycji kupna i/lub zamiany żadnego towaru lub usługi.
19.8.    Przedmiot licytacji powinien być jednoznacznie określony. Kolejność oraz data składania ofert nie może mieć wpływu na zróżnicowanie przedmiotu licytacji oraz kwoty transakcji. Aukcje, w których istnieje możliwość wyboru towaru z listy nie są dozwolone, za wyjątkiem sytuacji przedstawionych w Pomocy alegro.pl.
19.9.    W opisie i tytule aukcji zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania (więcej informacji).
19.10.    Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do:

    * automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach serwisu allegro pl) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu,
    * automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość,
    * automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia,
    * wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych aukcji, listami aukcji (w tym stronami "O mnie") lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem,
    * przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem (w tym m.in. okien, które służą do składania ofert w aukcjach),
    * wpływania w jakikolwiek sposób na proces składania ofert,
    * niebezpiecznego z punktu widzenia alegro.pl odczytywania lub generowania plików "cookie".

Więcej informacji w Pomocy.
19.11.     Przy wystawianiu przedmiotu z opcją Strona główna Allegro, Strona motoalegro pl, Strona kategorii zabronione jest oferowanie:

    * publikacji w formie elektronicznej (np. książek, wierszy, poradników, tzw. "ebooków" itp.),
    * publikacji w formie drukowanej (np. książek, czasopism, komiksów itp.) za wyjątkiem Strony kategorii w dziale "Książki i Komiksy" oraz "Antyki i Kolekcje",
    * oprogramowania oraz związanych z nim usług, licencji i praw do rozpowszechniania,
    * narzędzi związanych z obsługą alegro pl,
    * przedmiotów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych (w tym wszystkich, które umieszczono w kategorii "Pozostałe: Tylko dla dorosłych").

19.12.    Przy wystawianiu przedmiotu z opcją Strona główna alegro.pl, Strona motoallegro pl, Strona kategorii Użytkownik musi zadbać o to, by zostały spełnione następujące dodatkowe warunki:

    * w opisie aukcji można zamieścić co najwyżej jeden adres strony www (lub odnośnik) do innych wystawionych przedmiotów Sprzedającego (lub listy przedmiotów, w tym także strony "O mnie"),
    * w tytule aukcji nie wolno zamieszczać żadnych adresów stron WWW,
    * jeśli Użytkownik oferuje na innych swoich aukcjach przedmioty, których wystawienie z opcją "Strona główna alegro.pl", "Strona motoalegro.pl", "Strona kategorii" jest zabronione, to nie wolno mu zamieścić ich opisów, zdjęć ani adresu strony WWW (lub odnośnika) do któregokolwiek z wystawionych przedmiotów (lub listy przedmiotów, w tym także strony "O mnie").

19.13.     alegro.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty, w której wykorzystanie opcji Strona główna allegro pl, Strona motoAllegro, Strona kategorii, ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
19.14    Przedmioty o nieznanym stanie sprawności technicznej powinny być opisane jako "uszkodzone" i wystawione w odpowiedniej kategorii.
19.15    Niedozwolone jest proponowanie przesłania drogą elektroniczną: publikacji w formie elektronicznej (np. książek, wierszy, poradników, tzw. "ebooków" itp.), oprogramowania, plików graficznych, muzycznych, filmowych. Dozwolone jest oferowanie przesłania w/w materiałów na nośnikach nagrywalnych (np. płyty CD-R, DVD-R). Opis towaru musi zawierać dokładne informacje na temat sposobu ich dostarczenia.
19.16    Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. "ebooki" itp.) należy wystawić w kategorii Publikacje elektroniczne.

ARTYKUŁ 20. STRONA "O MNIE"

20.1.    Każdy z Użytkowników może skorzystać z opcji strona "o mnie", która służy do zamieszczenia informacji charakteryzujących jego osobę oraz działalność. W tym celu może między innymi zamieścić dane kontaktowe (w tym odnośnik/link do swojej strony www).
20.2.    Treść strony "o mnie" nie może być sprzeczna z zasadami alegro.pl, w szczególności nie może zawierać:

    * informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza alegro.pl. Niedozwolone jest umieszczanie listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów,
    * informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami allegro pl,
    * odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania.

20.3.    alegro.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia strony "o mnie", której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 21. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ alegro.pl

    Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami allegro pl należą do QXL. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług QXL do celów innych niż te ściśle związane z przeprowadzaniem aukcji w sposób określony niniejszym Regulaminem.

ARTYKUŁ 22. ZMIANY REGULAMINU

22.1.    Allegro pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług alegro.pl.
22.2.    Każdy Użytkownik w momencie logowania się w Allegro zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a Allegro wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu aukcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

ARTYKUŁ 23. ROZWIĄZANIE UMOWY

23.1.    Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z alegro.pl, korzystając z określonej przez serwis procedury. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że dotychczas złożone oferty kupna są wiążące, a rozpoczęte przed rozwiązaniem umowy aukcje będą prowadzone do zakończenia na zasadach obowiązujących w momencie ich wystawiania.
23.2.    Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji serwisu alegro.pl w przypadku:

    * bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniach do zapłaty,
    * łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
    * działania na szkodę allegro pl lub jego Użytkowników,
    * innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Allegro.

23.3.    Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w punkcie 5.1. Regulaminu alegro.pl. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie decyzji Allegro pl zastosowanie znajduje również art. 14.2. Regulaminu.

ARTYKUŁ 24. SPORY

    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Allegro na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

ARTYKUŁ 25. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

    * Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.
    * Załącznik 2. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo.
    * Załącznik 3. Opłaty i prowizje.
    * Załącznik 4. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne.
    * Załącznik 5. Reguły postępowania na Cafe Allegro.


ARTYKUŁ 26. WAŻNOŚĆ

    Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

Powrót do wyszukiwarki